Új Egyenlőség Alapítvány
Székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
Nyilvántartási szám: 01-01-0012329
Adószám: 18848799-1-42

 1. Általános tájékoztatás
  1. 2018. május 25-étől kötelezően alkalmazandó az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz a GDPR, amely kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is biztosított. A jogszabály lényege, hogy szigorú feltételekhez köti a személyes adatok kezelését, illetve be nem tartása esetén súlyos szankciókkal sújtható a vétkes szervezet, ezért fel kell mérni a szervezetben kezelt adatok jellegét, a kezelésüket és ennek jogszabályi megfelelését, illetve biztonságát. A GDPR hatálya Alapítványunkra is kiterjed, ezért a jelen tájékoztatót bocsátjuk ki a harmadik személyek személyes adatai kezelésének szabályairól.
  2. Tevékenységünk alatt az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az Alapítványunkhoz eljuttatott személyes adatainak védelmére.
  3. Alapítványunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Alapítványunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Alapítványunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
   • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (ezt megelőzően és a továbbiakban: GDPR)
   • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (ezt megelőzően és a továbbiakban: Infotv.)
   • 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban Számviteli tv.)
   • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  4. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  5. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 2. A tájékoztató célja
  A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy adatkezelőként átláthatóvá tegyük a velünk történő kapcsolatba lépés során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adatai kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elveknek és szabályoknak a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől független érvényesülését. Alapítványunk alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.
 3. Az érintett jogai
  1. Tájékoztatáshoz való jog
   Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségeket illetően. Alapítványunk e kötelezettségének a jelen tájékoztató https://ujegyenloseg.hu/ honlapon történő közzététele útján tesz eleget.
  2. Hozzáférési jog
   Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, illetve az azok kezelésére vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
  3. Helyesbítéshez való jog
   Ha az érintett adatai változnak, vagy hibásan rögzítettük őket, az érintett jogosult arra, hogy kérésére Alapítványunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  4. Törléshez való jog
   Jogszabályban (GDPR 17. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti, hogy az Alapítványunk által kezelt adatait töröljük.
  5. Adatkezelés korlátozásához való jog
   Jogszabályban (GDPR 18. cikk) meghatározott esetekben az érintett kérheti az Alapítványunk által személyes adatain végzett adatkezelés korlátozását.
  6. Tiltakozáshoz való jog
   Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ebben az esetben Alapítványunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  7. Adathordozhatósághoz való jog
   Az érintett jogosult arra, hogy Alapítványunk a hozzájáruláson, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa megjelölt más adatkezelő részére átadja.
  8. Panasztételi jog
   Az érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. A jogérvényesítés lehetőségéről további részleteket a jelen tájékoztató 7. pontja tartalmaz.
 4. Az adatkezelés típusai
  1. Támogatók személyes adatai
   Honlapunkon lehetősége van támogatás nyújtására különböző összegekben. A támogatás nyújtásával összefüggésben az érintettek megadják néhány személyes adatukat, melyeket Alapítványunk az alábbiakban meghatározott feltételek szerint kezel.

   Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adatkezelésre jogosultak köre
   név
   bankszámlaszám
   számlaszámot vezető bank neve
   átutalt összeg
   A támogató személy a támogatás nyújtásakor szerződéses kapcsolatba kerül Alapítványunkkal, amelynek megkötése érdekében kezeljük a személyes adatait. GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés létrehozatala Az érdeklődővel létrejött szerződés teljesítéséig. Alapítványunk munkatársai

   A támogatás nyújtásakor az átutalást, kifizetést végző https://www.paypal.com/ weboldalt üzemeltető PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. (székhely: 22-24, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg; nyilvántartási szám: B118349), illetőleg bármely kereskedelmi bank önálló adatkezelőnek minősül, akinek az adatkezelését az érintett a PayPal, ill. a kereskedelmi bank honlapján vagy a bankfiókban kihelyezett adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg.

  2. Marketing hírlevél
   A honlapunkon támogatást nyújtó érintetteknek lehetősége van marketing hírlevelünkre feliratkozni, mellyel kapcsolatban az alábbiak szerint végzünk adatkezelést.

   Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adatkezelésre jogosultak köre
   név, email cím Alapítványunk tevékenységének reklámozása, az érdeklődőkkel való kapcsolat fenntartása és bővítése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Alapítványunk munkatársai

   Hírlevél küldése kizárólag a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére történik. A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak a(z) info@ujegyenloseg.hu e-mail címre küldött üzenetben, Alapítványunk székhelyére küldött levélben, vagy a minden egyes hírlevél alján szereplő „leiratkozom” linkre kattintással is.

  3. Rendezvényekre történő meghívás és részvétel
   A honlapunkon támogatást nyújtó érintetteknek lehetősége van marketing hírlevelünkre feliratkozni, mellyel kapcsolatban az alábbiak szerint végzünk adatkezelést.

   Kezelt adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Adatkezelésre jogosultak köre
   név, email cím Támogatóinknak rendezvények szervezése: közbeszélgetés, szerkesztőségi találkozó, üzleti reggeli alkalmakra. GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: az érintett hozzájárulása Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Alapítványunk munkatársai

   Hírlevélre feliratkozott támogatóink részére rendezvényekre meghívót küldünk évente, félévente vagy gyakrabban, amelyen visszajelzést küldve személyesen részt vehetnek. A rendezvényekre történő bebocsátás a név és e-mail cím szóbeli igazolását követően van lehetőség. A rendezvények célja a kapcsolattartás, illetőleg az Alapítványunk tevékenységébe tartozó közéleti eseményekről információcsere.

 5. Adatfeldolgozók
  1. A fenti adatkezelések vonatkozásában az alábbi adatfeldolgozó működik közre:
   1. Tárhelyszolgáltató, weboldal karbantartója: bEcommerce Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1204 Budapest, Alsóhatár út 95-109. G. ép. A. lház. fszt. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-985198).
   2. Hírlevél és meghívó küldése: Roundcube Webmail
  2. A személyes adatok partnerünk általi kezelésére és védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása az adott partnerünk felelőssége, akinek eljárásáért Alapítványunk felelősséget nem vállal. A partnerek által történő adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás érdekében kérjük keresse fel partnereinket.
 6. Adatok biztonsága
  1. A személyes adatok biztonsága érdekében Alapítványunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.
  2. A fentieken túl Alapítványunk rendszeresen auditot végez, amely során ellenőrzésre kerül, hogy a jelen tájékoztató előírásai betartásra kerültek-e, merült-e fel adatvédelmi incidens, az adatkezeléshez kapcsolódó kérelmek (így különösen törlés) teljesítése megtörtént-e, illetve merült-e fel bármilyen olyan körülmény, amely az adatkezelési eljárásra kihatással lehet. Alapítványunk ezen rendszeres felülvizsgálattal is a személyes adatok biztonságát és a leginkább megfelelő adatkezelést kívánja elősegítetni.
 7. Jogérvényesítés
  1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.
  2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  3. Az érintett bírósághoz fordulhat:
   • a felvilágosítás megtagadása
   • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
   • jogainak megsértése esetén, továbbá
   • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Alapítványunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.
  4. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  5. Kérjük, hogy az Alapítványunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fenti eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Alapítványunkhoz.
 8. Incidenskezelés
  1. Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  2. Amint Alapítványunk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Budapest, 2020. július 31.